Brado Life fertőtlenítő folyékony szappan 350 ml

Brand: Brado
EAN: 5997001771204
990 Ft Unit price 2 829 Ft / l
Raktáron
102923080501

Elkészítés és felhasználás

Alkalmazási terület: Fertőtlenítő kézmosásra és betegfürdetésre. Használati utasítás, alkalmazási paraméterek: Fertőtlenítő kézmosás: Adagolóból kb. 5 ml készítményt juttatunk a kézre, amelyet habképződés mellett alaposan eldörzsölünk. Behatási idő: 1 perc. A behatási idő letelte után folyó vízzel alaposan leöblítjük a kezeket. Betegfürdetés: A benedvesített bőrfelületre, erre alkalmas eszköz (szivacs, mosdókesztyű, stb.) segítségével felvisszük a készítményt, majd dús habot képezünk a bőrfelületen és meleg vízzel leöblítjük. Minimális behatási idő: 1 perc.

Termékjellemzők

Összetevők:
Biocid hatóanyagok: alkil-(C12-C16) dimetil-benzil-ammónium-klorid 2,0% (CAS: 68424-85-1); didecil-dimetil-ammónium-klorid 4,0% (CAS: 7173-51-5); klórhexidin-diglükonát 1,0% (CAS: 18472-51-0), Egyéb összetevők: dinátrium EDTA; alkil-dimetil-amin oxid; polialkil-glükozidok C8-C16; polietilénglikol-metil-glükozid dioleát; fenoxietanol; etilhexil-glicerin; dexpantenol; kókuszzsírsav-DEA; parfüm; ioncserélt víz, Veszélyes összetevők: alkil-dimetil-amin oxid, alkil-(C12-C16) dimetil-benzil-ammónium-klorid, didecil-dimetil-ammónium-klorid, kókuszzsírsav-DEA, klórhexidin-diglükonát
Tárolás:

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőztethető helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védett helyen, 2 évig eltartható.

Vevőszolgálat:

Florin Zrt., 6725 Szeged, Kenyérgyári út 17. Tel.: 62/592-100 bradolife.com

Csomagolási típus:

Pumpás adagoló

Biztonsági figyelmeztetés:

Figyelmeztető mondatok: H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kérni. Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. Elsősegélynyújtás: Lenyelés esetén: Véletlen lenyelés esetén mossa ki a szájüreget bő vízzel, igyon sok vizet. Tünetek jelentkezése esetén keresse fel orvosát! Tilos hánytatni! Szembe jutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. A kontaktlekcsét távolítsuk el, ha lehetséges. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljon szakorvoshoz. Hulladékkezelés: A tartalom, edény elhelyezése hulladékként a helyi területi előírásoknak megfelelően. Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a terméket és annak maradékait talajba, élővízbe és hígítás illetve kezelés nélkül közcsatornába juttatni. Szennyezés-mentesítés: A nagy mennyiségben kiszivárgott vagy kiömlött anyagot, inert nedvszívó anyaggal (homok, föld) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényben össze kell gyűjteni, a szennyezett anyagot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Forgalmazó cím:

Florin Zrt., 6725 Szeged, Kenyérgyári út 17. Tel.: 62/592-100 bradolife.com