Brado Life alkoholos kézfertőtlenítő gél 300 ml

Brand: Brado
EAN: 5997001771280
890 Ft Unit price 2 543 Ft / l
Raktáron
102990300501

Elkészítés és felhasználás

Használati utasítás, alkalmazási paraméterek: A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. 1-2 adag (kb. 5ml) gélt juttatunk a tenyérbe, melyet alaposan eldörzsölünk a kézen. Minimális behatási idő 30 másodperc. A virucid és tuberkulocid hatás eléréséhez a kézfertőtlenítést minimálisan 2 percig kell végezni úgy, hogy az 1 perces bedörzsölést követően ismételt kézfertőtlenítő gél adagolásával további 1 percig kézfertőtlenítést végzünk.
Tárolás:

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, 0°C és 35°C közötti hőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve. Élelmiszerektől távol, gyermekek elől elzárva tárolandó, 5 évig eltart

Vevőszolgálat:

Florin Zrt., 6725 Szeged, Kenyérgyári út 17., Tel.: 62/592 100

Csomagolási típus:

Műanyagpalack

Jellemzők:

Alkalmazási terület: higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható,
Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid,
Víz és szappan nélkül használható

Biztonsági figyelmeztetés:

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. Biocid hatóanyag: Etanol (96%) 72,90% (CAS: 64-17-5). Egyéb összetevők: Propilén-glikol, Carbomer, Aminometil-propanol, Parfüm, Viz. Veszélyes összetevők: Etanol. Figyelmeztető mondat: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. A csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető. Egyéb figyelmeztetések: Más fertőtlenítő- és tisztítószerrel nem keverhető. Elsősegélynyújtás: Általános védő és higiénés intézkedések: Kerülni kell az anyag szembe jutását, lenyelését, gőzének belégzését. Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni. Hulladékkezelés: A kiürült tisztítatlan csomagolóanyag valamint az anyag maradékot tartalmazó csomagolóanyag ártalmatlanítása a vonatkozó érvényes rendelet előírásainak figyelembevételével történhet. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, valamint a felszíni- vagy talajvízbe, talajba és csatornába kerülését. Környezetvédelem/Ökotoxikológia: Akadályozzuk meg a kiömlött anyag szétterjedését. Ne engedjük felszíni- vagy talajvízbe, talajba és csatornába jutni. Szennyezés-mentesítés: A nagy mennyiségben kiszivárgott vagy kiömlött anyagot, inert nedvszívó anyaggal (homok, föld) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényben kell gyűjteni, hő- és gyújtóforrástól, szikrától távol kell tartani. A szennyezett anyagot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.